Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPLOČNOSTI

 

Slávka Mečárová - VENČEK

 

so sídlom Dunajov 244

 

Dunajov 023 02

 

Kontaktná osoba : Slávka Mečarová , majiteľka

 


 

Zapisaná v Živnostenskom registry v Čadci, pod poradovým číslom 502-9338

 

Orgán dozoru - inšpektorát SOI pre Žilinský kraj.

 

IČO: 33915229

 

DIČ: SK1021158710

 

 

 

Email : slavka.mecarova@gmail.com

 

 

Bankove spojenie :

 

IBAN:  SK09 0900 0000 0003 1259 8152

 

BIC/SWIFT: GIBASKBX

 

Názov banky:  SLSP, a.s.

 

312598152/0900

 

 

 

 

Kontaktný telefón : 0907 613 939

 

Web : www.nika-tex.sk

 

Obchodné podmienky

 

Ponukáme možnosť úpravy rozmerov nášho oblečenia na mieru úplne zadarmo!
To znamená, že ak na našej stránke najdete kúsok , ktorý už mame iba vo velkých rozmeroch nevadí, upravíme Vám ho podla vašich predstáv. Po odoslaní objednávky len stačí zaslať na email slavka.mecarova@gmail.com rozmery na ake chcete oblečenie upraviť. Mení sa len doba dodania a to na 2-3 dni od prijatia penažných prostriedkov na náš účet.I. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje, ktoré od vás vyžadujeme, využívame výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z objednávky a neposkytujeme ich tretím osobám. S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje sú u nás zabezpečené proti zneužitiu a bez prístupu tretej strany a nebudú inak komerčne využívané. Pri registrácii máte možnosť zvoliť si zasielanie informácií o novinkách alebo iných marketingových informáciách od predávajúceho. Sú využité výlučne na úkony spojené s vybavovaním vašej objednávky v našej firme a odosielaním prostredníctvom slovenskej pošty.

 

II. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný uhradiť cenu tovaru bezhotovostne, to znamená bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený v objednávkovom formulári

1. Bankový prevod- vložíte do košíka tovar, ktorý chcete objednať.Po zvolení platby Vam vo formulary hned nabehnú údaje na ktoré treba zaslať peniažné prostriedky( do poznamky vložte svoje meno). Čiže tovar najskôr zaplatíte prevodom na náš účet a my po  prijatí  platby zasielame balík k vám a informujeme vás o jeho odoslaní.

Cennik poštovného mimo SR a ČR republiky je nasledovný :
-Tovar do 1kg 10€
-Tovar nad 1kg 20€

III. Výmena a vrátenie tovaru

VRÁTENIE TOVARU:
V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní,pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote váš list o odstúpení od nákupu tovaru spolu s originál dokladom o kúpe doručený predávajúcemu. List môže byť priložený k tovaru, doporučujeme Vám ho poslať doporučenou poštovou zásielkou. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.POSTUP:

1.) Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 14  kalendárnych dní.

2.) Priložte list o odstúpení od kúpy tovaru, kde uvediete

- Vaše meno, adresu a telefónne číslo,

- v prípade, že požadujete vrátiť peniaze na účet, tak uveďte číslo účtu, v prípade, že si prajete vrátiť    peniaze formou poštovej poukážky, uveďte nám danú skutočnosť do priloženého listu,

- názov produktu, kód produktu, veľkosť poprípade farbu produktu, za ktorý chcete tovar vymeniť.- Váš podpis a dátum.

3.) Späť s tovarom nám zašlite aj originál doklad o kúpe.

4.) Tovar zasielajte v pôvodnom obale /v pôvodnej krabici, alebo inom pôvodnom balení/, tak aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.

Po preskúmDiskusné príspevkyaní neporušenosti tovaru bude uskutočnená výmena tovaru alebo vratenie penažných prostriedkov. Vymenený tovar Vám bude zaslaný v čo najkratšom možnom termíne na Vašu adresu.

Je nutné dodržať hore uvedené základné podmienky.


 

IV. Uplatnenie reklamácie

Ak zistíte chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, napíšte nám na e-mailovu adresu slavka.mecarova@gmail.com a počkajte na pokyny ako postupovať. V prípade pokynov s doručením na našu adresu je potrebné, aby ste tovar doručili vrátane faktúry na našu adresu. Doručiť tovar k nám môžete prostredníctvom Slovenskej pošty doporučene 1.triedou. Neposielajte tovar na dobierku.

Reklamácie posielajte poštou na adresu :

Slávka Mečarová - VENCEK

Dunajov 244

Dunajov 023 02

- K reklamácii je treba predkladať len tovar vyčistený a zbavený všetkých nečistôt.
- Do zásielky nám prosím uveďte príčinu reklamácie.
- Priložte kópiu dokladu o kúpe (faktúra, pokladničný blok).
- Ďalej priložte presnú definíciu vady, poškodenia a miesto ak sa dá označte .
- V prípade, že reklamáciu uznáme, uveďte aj vaše číslo účtu, kde peniaze vrátime, prípadne nás upozornite, že máte záujem o ten istý tovar /v prípade, že bude ešte dostupný/
- Poprosíme udávať aj vaše číslo telefónu, email, aby sme mohli reklamáciu expresne vybaviť a podať vám o nej informácie

Pri tovare, ktorý je potrebné zaslať na opravu výrobcovi si vyhradzujeme právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.
Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený na www.nika-tex.sk. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná, pri neoprávnenej reklamácii ste povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.
Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, v dôsledku bežného opotrebenia veci, využívaním tovaru v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do tovaru inou než oprávnenou osobou.

V. Dodacie podmienky

Tovar bude kupujúcemu dodaný prostredníctvom dopravného partnera Slovenskou poštou.Kupujúci si može zvoliť doručenie prostrednictvom kuriera na adresu , alebo balik doručiť len na poštu adresata. Ihned ako balik odošleme vám pride infomačná sms a kurier bude zákaznika na druhý deň telefonicky kontaktovať. Tovar bude kupujúcemu doručený najneskôr do 5 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.Našim pravidlom však je tovar na sklade doručiť zákazníkovi do 24 hodín od pripísania penazí na náš účet. Zásielka bude obsahovať objednaný tovar a predajný doklad.

VI. Právo odstúpiť od kúpnej zmluvy

1) Ak bola kúpna zmluva uzatvorená pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní.

2) Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, vrátane nákladov, ktorý spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne súhlasil s kvalitatívnymi požiadavkami a nebol vadný.

 

VII. Kúpna cena a platobné podmienky

1) Ceny tovaru v rámci e-shopu sú uvedené ako ceny koncové (teda vrátane všetkých prípadných daní a poplatkov).

2) Minimálna hodnota objednávky je 10euro bez poštovného.

3) Kúpna cena tovaru bude dohodnutá v každej kúpnej zmluve s tým, že výška takej kúpnej ceny bude odpovedať kúpnej cene príslušného tovaru uvedeného v e-shope v dobe odoslania objednávky kupujúcim. Predávajúci je oprávnený ceny tovaru jednostranne meniť s tým, že na už uzatvorenú kúpnu zmluvu nebude mať taká zmena vplyv.

4) Spôsob úhrady kúpnej ceny bude dojednaný v kúpnej zmluve, a to v nadväznosti na voľbu kupujúceho vykonanú v jeho objednávke.

VIII. Ďalšie zmluvné podmienky

1. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 30 dní odo dňa doručenia tovaru naspäť predávajúcemu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

2. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré kupujúci vynaložil na objednanie tovaru.

3. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie objednávky kupujúceho predávajúcemu z technických príčin nespočívajúcich na strane predávajúceho.

2. Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 09.09.2010

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom. Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.